TOP 6 CUỘC THI "TỈNH TÁO LÀM QUẢNG CÁO"

Nhóm mèo tam thể

Nhóm Dramakula

Nhóm Parabol

Nhóm Minhmunmeo

Nhóm Nhân

Nhóm The little cows

Theo dõi WEQUAL

Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo