Catalogue of Criteria Sexist Advertising

Quảng cáo phân biệt giới tạo ra hình ảnh về khuôn mẫu và hành vi liên quan đến giới tính để phân chia xã hội thành các nhóm cụ thể (phụ nữ, nam giới, người chuyển giới, người đồng tính luyến ái…) trong mối quan hệ với những nhóm khác.

 

Một số thuật ngữ về giới và bình đẳng giới

Tài liệu này sẽ giúp người đọc hiểu rõ các khái niệm về giới, giới tính, vai trò giới, chuẩn mực giới, nhu cầu giới…

Qua đó người đọc sẽ có những hình dung căn bản về nội hàm của các khái niệm về giới từ đó sẽ giúp ích cho người đọc nhận ra các vấn đề giới trong các quảng cáo, hay các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Tỉnh Táo Đọc Quảng Cáo